I. Algemeen 

 1. Dit reglement is van toepassing op de “Duyvis Oven Baked Tikkie Cashback activatie” (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, Nederland. ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform Tikkie om deze terugbetaalacties uit te voeren.
 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u dit Actiereglement in zijn geheel.
 3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Duyvis (verder te noemen: het “Merk”)
 4. Deze Actie loopt van maandag 19 juli 2021 00u00 tot en met zondag 15 augustus 2021, 23u59 (de “Actieperiode”) of tot het maximaal aantal consumenten is bereikt (zie hieronder).
 5. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan u de terugbetaling krijgen, met een maximale waarde van EUR 1,79 (één euro en negenenzeventig eurocent) (hierna de “Cashback”) bij aankoop van 1 zak Duyvis Oven Baked (Sundried Tomato & Herb of Smoked Paprika) naar keuze (hierna het “Product”). Naar aanleiding van deze Actie kan er in totaal 2.700 maal een Cashback worden aangevraagd bij aankoop van 1 zak Duyvis Oven Baked naar keuze.
 6. De Actie is uitsluitend geldig in Nederland. De deelnemer mag de zak Duyvis Oven Baked in een winkelpunt naar keuze aankopen binnen de Actieperiode.
 7. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
  • websites en sociale media van de Organisator
  • de website www.duyvis.nl/acties  (verder te noemen de “Actiepagina”)
  • advertentie in Ditjes & Datjes editie 8
  • Tikkie Deals pagina in de Tikkie App

II. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Om deel te kunnen nemen aan deze actie heb je de Tikkie app nodig. Deze is te downloaden in respectievelijk de Google Play Store of (Apple) App Store. Om Tikkie te kunnen installeren dien je te beschikken over een geldig Nederlands IBAN nummer en een geldig Nederlands mobiel telefoonnummer.
 4. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 5. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 7. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Actiereglement om de deelnames op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Actie, alsook uit te sluiten van toekomstige acties en van de Organisator.

III. Deelname Actie

 1. Deelname aan de Actie is mogelijk tijdens de Actieperiode of tot 2.700 deelnames zijn bereikt, door:
  • 1 zak Duyvis Oven Baked (Sundried Tomato & Herbs of Smoked Paprika) naar keuze aan te kopen. Deelnemers moeten daarbij het kasticket van hun aankoop goed bijhouden. Op het kasticket moet het Product vermeld worden.
  • Een aankoop in een deelnemend winkelpunt, met name alle supermarkten en retailers in Nederland.
  • Naar actiepagina in de Tikkie app te gaan door de QR code op de actiematerialen te scannen of te surfen naar de link die vermeld staat op de Actiepagina of actiematerialen.
  • Akkoord te gaan met de voorwaarden van de Actie.
  • Het aankoopbewijs te scannen volgens de instructies op de Tikkie app. Aankoopbewijzen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen.
  • Digitale kassabonnen verkregen via online bestelling voor laten bezorgen, afhalen en bij boodschappen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie.
  • Op het aankoopbewijs dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn,:
   • Naam van de winkel
   • Aankoop van het Product (1 Duyvis Oven Baked product naar keuze)
   • Aankoopdatum en –tijd (enkel aankopen gedurende de Actieperiode komen in aanmerking voor de Cashback)
   • Eventuele afprijzingen of kortingen
   • Prijs 
 2. Uitsluitend één deelname per persoon is toegestaan. (1 deelname per Tikkie account, maximaal 1 Cashback, bv niet mogelijk om deel te nemen met twee verschillende Duyvis Oven Baked zakken).
 3. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 4. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste of onleesbare (persoons)gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het ontvangen van de Cashback.
 5. De Actie is een actie met aankoopverplichting. Deelnemers dienen hun kassabon te bewaren om hun aankoop te kunnen aantonen.

IV. Uitkering Cashback

 1. De Cashback wordt uitgekeerd op basis van de productprijs van 1 Product weergegeven op de kassabon, met een max. waarde van EUR 1,79. In geval van korting, wordt de actieprijs uitbetaald.
 2. De deelnemer(s) zal/zullen, indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, 1 dag (uiterlijk 30 dagen) na de ontvangst van zijn/haar gegevens, de Cashback ontvangen.
 3. De Cashback zal als volgt aan de deelnemer(s) worden gegeven: storting op rekeningnummer door externe partner ABN AMRO NV.
 4. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de deelnemer niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht  om de Cashback niet toe te kennen.
 5. De Cashback is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een Cashback is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

V. Gedragsregels 

 1. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.
 4. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom). 
 6. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

VI. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 4. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).
 5. De verwerking van persoonsgegevens door ABN AMRO gebeurt conform het privacybeleid van de Tikkie app (https://www.tikkie.me/privacyverklaring).

VII. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina of een of meer van de in dit Actiereglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor gebreken in de Cashback en verleent geen garanties op de Producten.
 4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 5. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Cashback, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 6. In geval deze Actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

VIII. Slotbepalingen

 1. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 2. Aan deze Actie of de gevolgen daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in dit Actiereglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Actiereglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing. 
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Actiereglement te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Actiereglement op regelmatige basis te controleren.
 5. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Cashback niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Actiereglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 6. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426. Voor vragen over de Tikkie app, kunnen de contactmogelijkheden geconsulteerd worden op www.tikkie.me/contact.
 7. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief